عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل چطور محاسبه می شود؟

 

ماده واحده- کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار موظفند به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد،‌ به هر یک از کارگران خود عنوان عیدی و پاداش پرداخت کنند.

به هر یک از کارکنان نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی مبلغ پرداختی، بیشتر شود.

 

 

  • مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید بر اساس شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه‌ شود. از این بابت مبلغ پرداختی برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون بیشتر شود.

 

  • در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیشتر از مبالغ بالا پرداخت می کنند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.

 

  • کدام مراجع برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون صلاحیت دارند؟

آن دسته از مراجع، که در فصل حل اختلافات قانون کار پیش‌بینی شده باشند.

 

 

  • این قانون از تاریخ تصویب لازم‌ به اجرا می باشد و جایگزین لایحه قانونی تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای‌صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین مصوب 1359.4.23 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌گردد.

 

 

بر اساس مصوبه ذکر شده در بالا عیدی و پاداش مشمولان قانون کار برای کارکرد یک سال معادل شصت (60) روز یا دو ماه حقوق پایه آنان می باشد. به شرط آنکه شصت روز(دو ماه) مزد آنان ازسه برابر( 90روز )  حداقل مزد آن سال تجاوز ننماید.

حداقل عیدی برای یک سال کارکرد تمام وقت= 60 ( شصت) × حد اقل مزد = 53.109.900 ریال

حداکثر عیدی برای کارکرد تمام وقت یک سال=  90 ( نود)×حداقل مزد= 79.664.850 ریال

برای کارکرد کمتر از یک سال عیدی و پاداش به نسبت مدت کارکرد پرداخت می گردد.

عیدی یک ماه = 5( پنج) × حقوق پایه

به شرط آنکه بیش از سقف عیدی یک ماه نباشد

سقف عیدی و پاداش برای یک ماه = 6.638.737

کارکرد تمام وقت معادل  44 ( چهل و چهار)ساعت در هر هفته  ← پرداخت عیدی به صورت کامل

 

کارکرد پاره وقت ← عیدی بر اساس کارکرد

عیدی و پاداش برای یک ساعت کار = 191 ÷ (حقوق پایه یک ساعت ×7.33 ×5 )

حداقل عیدی و پاداش یک ساعت  در سال 1400 = 23.171 ریال

حداکثر عیدی وپاداش برای یک ساعت در سال 1400=37.757 ریال

عیدی برای کارکنان دولت و نهادهای عمومی ومستمری بگیران کلیه صندوق های بازنشستگی معادل 5000 برابر ضریب ریالی هر سال خواهد بود (نهاد های عمومی مانند شهرداری ها، تامین اجتماعی و…)

برای سال 1400 = 5000×  3048= 15.240.000

 

مزد عبارت است مزد و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل

مزد ثابت= مزد پایه +حق مسئولیت+  حق جذب +سختی کار+…

برای افرادی که به صورت کارمزدی کار می کنند مزد برای محاسبه عیدی و پاداش و سنوات خدمت و مزد مرخصی عبارت است از میانگین کارمزد 90 روز منتهی به روز محاسبه.

 

برای دریافت اطلاعات در زمینه تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران میتوانید به این سایت مراجعه کنید.