دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی  تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاهها موضوع تبصره یک  ماده 49 قانون کار

معاونت روابط کار اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌های جبران خدمت

با توجه به تهیه  طرح طبقه‌بندی مشاغل  کارگاه که در اجرای مواد 47 و 48 قانون کار طبق نظام ارزیابی مشاغل تدوین و به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، ضوابط مربوط به نحوه تطبیق کارکنان با طرح و تغییرات و جابه‌جایی‌های شغلی و دیگر موارد مرتبط به طبقه‌بندی به‌موجب این دستورالعمل صورت خواهد گرفت.

تعاریف:

اداره کل: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

کمیته: کمیته طبقه‌بندی مشاغل

طرح: طرح طبقه‌بندی مشاغل

مدیریت: کارفرما یا نماینده قانونی او

تطبیق وضع: انطباق شرایط فرد با شغل مصوب در طرح و تعیین گروه، مزد شغل و مزد سنوات در اجرای این دستورالعمل

مابه‌التفاوت مزد: مبلغ افزایش‌یافته مزد کارکنان بعد از طرح نسبت به قبل از طرح

تفاوت تطبیق: مبلغ کاهش‌یافته مزد کارکنان بعد از طرح نسبت به قبل از طرح

ارتقای: قرارگرفتن فرد در شغلی  با گروه یا گروه‌های بالاتر

تنزل: قرارگرفتن فرد  در شغلی با گروه یا گروه‌های پایین‌تر

کارگر: کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، سهم سود و سایر مزایا به در خواست کارفرما کار می‌کند و مشمول قانون کار است.

بخش اول  – تطبیق وضع با طرح

ماده 1 :

گلیه کارگران مشمول قانون کار دائم ،موقت ،فصلی  پاره وقت و تمام وقت  مشمول اجرای طرح می باشند .

با توجه به وظایفی که عملاً در تاریخ تصویب مرحله اول طرح ( تاریخ تایید پیش نویس )عهوده دار بوده اند و نطباق این وظایف با عنوان شغلی طرح و با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی طبق ضوابط این دستورالعمل با همکار ی کمیته طبقه بندی مشاغل  با طرح تطیبق خواهند یافت .

تبصره: در مورد مشاغل سطح‌بندی شده با شرح وظایف مشابه و یکسان در شناسنامه‌های شغلی، تعیین سطح شغل (گروه شغل) از اختیارات مدیریت است.

ماده 2 :

رعایت شرایط احراز مندرج در شناسنامه های شغلی در مورد متصدیان آنها الزامی است .

لیکن هنگام تطبیق وضع (در تاریخ مقرر ماده یک )چنانچه افرادی از نظر تحصیلات شرایط احراز شغل مورد تصدی را نداشته باشند از سوابق تجربی آنها به ترتیب مقرر در جدول ضمیمه این دستورالعمل جایگزین کمبود مدرک تحصیل خواهد گردید و معادل ریالی سالهای کمبود با استفاده از جدول موضوع ماده 5 (از بالا به پایین ) کسر می گردد  .

در صورتی که در این مرحله تمام سابقه تجربی فرد نتواند کمبود تحصیل وی را جبران کند ، این امر مانع از تطبیق او در شغل مرتبط نخواهد شد .

بعبارت دیگر نداشتن تجربه مورد نیاز شغل و یا کمبود آن  در تطبیق اولیه با طرح تاثیری نخواهد داشت .

تبصره 1  : گواهینامه های آموزشی فنی و حرفه ای موضوع ماده 3 این دستورالعمل در صورت ارتباط با شغل نیز می تواند جایگزین سابقه تجربی مقرر در این ماده شوند .

تبصره 2 : درمورد کارکنانی که هنگام تطبیق وضع ودر اجرای این ماده ب لحاظ کمبود تحصیلات سابقه تجربی  از آنان کسر گردیده است در صورت اخذ مدرک تحصیلی لازم و یا گواهینامه آموزش فنی و حرفه ای در حین کار سوابق مزبور متناسب با مردک تحصیلی یا گواهینامه آموزش فنی و حرفه ای  ارائه شده  از تاریخ ارائه به آنان مسترد و مزد سوابق کسر شده از تاریخ اخیر الذکر درباره آنان برقرار خواهد شد .

مزد سوابق کسر شده عبارت از رقم ریالی مزبور در هنگام تطبیق با شغل مورد تصدی به‌اضافه تأثیر درصدهای افزایش مزد ناشی از مصوبات شورای‌عالی کار در سال‌های بعد از تطبیق تا زمان ارائه مدرک است.

ماده 3 :

دوره های آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای به ترتیب آنچه که در دستورالعمل احتساب گواهینامه ها به شماره 111894 مورخ 20/11/89 اعلام گردیده است .

جایگزین  شرایط احراز شغل پیش بینی شده برای مشاغل از نظر تجربه و به تبع آن جایگزین کمبود تحصیل مورد نیاز شغل می گردد . مشروط به آن که مرتبط بودن دوره آموزشی با شغل مربوط به تایید کمیته رسیده باشد .

تبصره 1 : در مورد دوره های آموزشی و مهارتی تخصصی که توسط سایر موسسات آموزشی برگزار می گردد در صورتیکه این موسسات مراجع آموزشی معتبر بوده و یا گواهینامه صادره توسط آنان به تایید مراجع رسمی و معتبر رسیده باشد ، با نظر کمیته (از  جهت مرتبط بودن با شغل ) هر 10  ساعت آموزش معادل یکماه تجربه شغلی تلقی می شوند حداکثر تجربه ای که به این طریق محاسبه می شود  6 سال است .

تبصره 2 : در صورتی که به دلایلی امکان تعیین ساعات آموزشی میسر نباشد این جایگزینی متناسب با مدت و نوع آموزش و اهمیت گواهینامه مربوطه انجام می شود .

تبصره 3 : در صورتی که برخی از دوره های آموزشی تخصصی موضوع تبصره فوق بتوانند جایگزین بیش از 6 سال تجربه شوند (حد اکثر تا 8 سال ) و یا به دلایلی امکان تعیین ساعات آموزشی آنها میسر نباشد میزان جایگزینی متناسب با مدت و نوع آموزش و اهمیت با پیشنهاد مدیریت و با نظر کمیته (از جهت مرتبط بودن با شغل ) تعیین می شود .

تبصره 4 : چنانچه ضوابط دیگری راجع به جایگزینی دوره های آموزشی بجای تجربه از سوی وزارت تعاون و کار و امور اجتماعی اعلام شود حسب مورد ملاک اعتبار خواهد بود .

ماده 4 :

سوابق خدمت قبلی کارگران قبل از اشتغال در کارگاه فعلی در صورتیکه مرتبط بودن آن با شغل مورد تصدی فعلی با توجه به مدارک ارائه شده  مورد تایید کمیته واقع شود با موافقت مدیریت جهت جایگزینی شرایط احراز شغل از لحاظ کمبود تجربه و تحصیل به ترتیب مقرر در این دستورالعمل محاسبه میگردد و احتساب مازاد این سوابق (پس از جایگزینی بابت کمبود شرایط احراز شغل ) از بابت مزد سنوات گذشته (پایه سنواتی ) نیز با موافقت مدیریت امکان پذیر خواهد بود .

تبصره 1 : مدیریت می تواند شرط پذیرش سوابق خارج از کارگاه را موکول به ارائه گواهینامه پرداخت حق بیمه نماید .

تبصره 2: درمورد کارگرانی که سوابق خارج از کارگاه خود را پس از تطبیق وضع با طرح ارائه نمایند با رعایت  شرایط فوق محاسبه مزایای مربوطه از تاریخ ارائه سوابق به کارگاه صورت خواهد گرفت .

تبصره 3 : مازاد  سوابق خارج از  کارگاه ،بعد از تطبیق وضع اولیه با طرح در ارتقاء و تغییرات شغلی بعدی نیز با رعایت شرایط فوق ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

تبصره 4 : سوابق کارگران در کارگاههای تابعه یک شخصیت حقوقی در صورت انتقال آنان از کارگاهی به کارگاه دیگر در احتساب خدمت و تجربه آنان منظور خواهد شد .

ضمنا در مورد کارگرانی که مایلند با موافقت کارفرمای خود از کارگاهی به کارگاه دیگر (هر کارگاه تابع شخصیت حقوقی جداگانه )منتقل گردند احتساب سوابق  خدمتی (پایه سنواتی)  در این انتقال با موافقت مدیریت کارگاه جدید خواهد بود .

سابقه قبلی  کسانی که با کارگاه قطع رابطه کرده‌اند و یا با آنها به هر دلیل تسویه‌حساب شده و مجدداً استخدام می‌شوند به منزله سابقه خارج از کارگاه محسوب می‌شوند.

تعیین مزد مبنا

بخش دوم – تعیین مزد مبنا (مزد پایه یا سنوات گذشته و مزد شغل) هنگام تطبیق وضع:

ماده 5 :

مزد پایه (سنوات )بابت سوابق گذشته کارگران در کارگاه تا زمان تطبیق (پایان سال ..) پس از کسر سوابق جایگزین شده بابت کمبود مدارک تحصیلی موضوع ماده 2 بر اساس جدول ضمیمه که تا پایان سال تنظیم شده است محاسبه و به عنوان مزد سنوات (پایه ) تابع مصوبات  بعدی شورای عالی کار می باشد .

تبصره 1 : در صورتیکه سوابق خدمتی در این مرحله نتواند تمام کمبود تحصیل را جبران کند از مزد شغل شاغل مبلغی کسر نمی گردد .

تبصره 2 : مزایای ایثارگری (رزمندگی – جانبازی – آزادگی ) افراد نیز بر حسب مورد با توجه به ضوابط احتساب   ایثارگری در کارگاههای دارای طرح ،جداگانه محاسبه و جایگزین مزایای قبلی میگردد و بخشی از مزد مبنا را تشکیل می دهد .لیکن در محاسبه و تعیین مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح ملاک محاسبه قرار نمیگیرد .

تبصره 3 : در زمان تهیه و تنظیم جدول مزد ، مزایای ایثارگری از مزد قبل از طرح کارگران مشمول تفکیک گردیده و پس از محاسبه مجدد به ترتیب تبصره 3 به صورت جداگانه در ستون مربوط (مزایای ایثارگری ) در لیست تطبیق لحاظ می گردد .

ماده 6 :

با اجرای طرح مزد شغل ، مزد سنوات ، و مزد رتبه (در کارگاههایی که دارای نظام رتبه بندی می باشند )کلیه کارگران مشمول براساس جدول مزدی که طبق ضوابط و روشهای مورد عمل اداره کل تایید می شود صورت خواهد گرفت .

این جدول حاوی مزد شغل گروهها ، نرخ مزد سنوات و نرخ رتبه در هر گروه می باشد .

تبصره 1 : کلیه کارگاههای دارای طرح مصوب ، می بایست در ابتدای هر سال با توجه به حداقل مزد قانونی اعلام شده و نحوه تسری افزایشات  مزدی به سایر گروههای شغلی  و نرخ های پایه سنواتی که در مصوبه شورای عالی کار اعلام می گردد ،نسبت به تنظیم جدول مزد خود برای سال مربوط با رعایت مصوبه اقدام نمایند .

ابن جدول ماخذ تعیین مزد کارگران مشمول طرح هنگام ارتقاء ،استخدام و جابجایهای شغلی است .

(تغییرات بعدی در جدول مزد بستگی به تصمیمات شورای‌عالی کار در این زمینه دارد)

تبصره 2 : در صورتی که جدول مزد در شرایطی به لحاظ کمبود عرضه در بازار کار نتواند پاسخگوی ضرورت های کارگاه برای جذب و نگهداری متصدیان مشاغل مدیر و و متخصصین همتراز و مشابه گردد با پیشنهاد مدیریت و بررسی و تایید ادارات کل تعاون ، کار و امور اجتماعی استان ها می توان متصدیان مشاغل مزبور را موقتاً از شمول جدول مزد مستثنی نمود .

ماده 7 :

در صورتیکه پس از اجرای طرح مزد مبنای برخی از افراد به نسبت مزد ثابت قبل از اجرای طرح کاهش یابد ما به التفاوت مزد قبلی با مزد جدید به عنوان تفاوت تطبیق درباره آنان برقرار می شود.

این تفاوت تطبیق طی جهار نوبت اعطای پایه که بر اساس مصوبات شورایعالی کار یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام می شود مستهلک شده و باقیمانده احتمالی کماکان جدا از مزد گروه و پایه به آنان پرداخت خواهد شد .

تبصره 1 : افزایش های مزد اعم از ارتقاء افزایش ضریب ریالی و نیز مصوبات مزدی شورایعالی کار و نظایر آن ها موجب افزایش یا کاهش تفاوت تطبیق نمی شود .

تبصره 2 : چنانچه با اجرای طرح بازنگری مزد برخی از کارگران نسبت به قبل کاهش یابد در اینصورت مزد این کارگران همان مزد قبل از اجرای طرح بازنگری خواهد بود .

ماده 8 : در صورت موافقت مدیریت به آن عده از کارگرانیکه خدمت سربازی خود را قبل از اشتغال در کارگاه و یا حین اشتغال انجام داده باشند معادل ریالی یک پایه (سنوات )  با نرخ تعیین شده برای هر گروه (بر طبق جدول مزد )قابل اعطا است .

ترفیع، ارتقای، جابه‌جایی شغلی

بخش سوم –شرایط ترفیع، ارتقای، جابه‌جایی شغلی و استخدام

ماده 9 :

در صورت تصویب شورایعالی کار (یا سایر مراجع ذیصلاح ) به ازاء یک سال خدمت پس از تصویب و اجرای طرح معادل ریالی یک پایه با نرخ تعیین شده برای ر گروه بر طبق جدول مزد همان سال به مزد سنوات کارگران اضافهد می شود .

تبصره: اعطای پایه سنوات جز آنچه که در این دستورالعملش بینی شده است و یا ممکن است بر طبق ضوابط قانونی مقرر شوند به‌هیچ‌وجه مجاز نیست.

ماده 10 :

پس از اجرای طرح و تطبیق کارگران با آن (به ترتیب مقرر ماده یک ) هر گونه استخدام – ارتقاء و یا جابجایی شغلی موکول به داشتن شرایط احراز شغل از نظر تجربه و تحصیل ( به ترتیب پیش بینی شده در شناسنامه های شغلی مربوط ) خواهد بود .

تبصره 1 : در مورد مشمولین این ماده که فاقد مدرک تحصیلی لازم بوده باشند دوره های آموزش فنی و حرفه ای  موضوع ماده 3 ، گواهینامه های مربوط به ترتیب مقرر در ماده مزبور جایگزین کمبود تحصیل خواهد شد

در صورت عدم طی دوره‌های آموزشی  فنی و حرفه‌ای چنانچه مشمولین این ماده دارای سوابق تجربی کافی برای جایگزین تحصیل باشند و این سوابق بتواند پاسخگوی کمبود تحصیل پیش‌بینی‌شده در شرایط احراز شود سابقه خدمت به ترتیب مقرر در ماده 2 جایگزین کمبود تحصیل با کسر از مزد سنوات آنان خواهد گردید.

اعاده سوابق کسر شده در صورت اخذ مدرک تحصیلی نیز از تاریخ ارائه بر اساس شرایط مندرج در تبصره 2 ماده 2 عملی است .

تبصره 2 : در مورد افرادی که دارای تحصیلات بالاتر از مدرک تحصیلی پیش بینی شده برای تصدی شغل جدید بوده ولی فاقد تجربه لازم باشند بشرط مرتبط بودن رشته تحصیلی با شغل جدید بر حسب نظر مدیریت ، معادل هر سال تحصیل بالاتر از شرایط احراز می تواند جایگزین یکسال کمبود تجربه شود این جایگزینی باید بتواند کمبود تجربه را کاملاً جبران کند .

تبصره 3 : مشاغلی که برای تصدی آنها ضوابط و مقررات مربوط مدارک و رشته های تحصیلی خاص پیش بینی گردیده باشد مشمول تبصره 1 این ماده نبوده و باید بر اساس ضوابط پیش بینی شده عمل شود .

تبصره 4 : در مورد برخی از مشاغل تخصصی که عرضه آن ها به بازار کار با کمبود روبروست بشرط داشتن مدرک تحصیلی لازم مدیریت می تواند با تایید کمیته طبقه بندی بصورت استثنا از کمبود تجربه صرف نظر کند . احراز رتبه این افراد (در صورت اجرای نظام رتبه بندی ) موکول به تکمیل سابقه تجربی آنان خواهد بود .

ماده 11 :

ارتقاء گروه در شغل مربوط و در محدوده گروههای تعیین شده برای آن و یا انتصاب کارگران به مشاغل دیگر در گروههای بالاتر با رعایت شرایط زیر و مفاد ماده 10 این دستورالعمل صورت خواهد گرفت .

الف – موافقت مدیریت با ارتقای

ب – تأیید کمیته در مورد دارا  بودن شرایط احراز لازم شاغل جهت تصدی شغل جدید (بر اساس ضوابط طرح و مقررات این دستورالعمل)

ج- در صورت لزوم گذراندن حداکثر دوره ۳ماهه آزمایشی با مزد و مزایای شغل جدید، مدت خدمت آزمایشی باید در حکم صادره قید شود در غیر این صورت ارتقاء از ابتدا قطعی تلقی می‌گردد.

تبصره 1 : در مورد ارتقاء محدودیتی از نظر تعداد گروههای مورد ارتقاء و نیز فاصله زمانی میان دو ارتقاء بر طبق این دستورالعمل وجود ندارد لکن مدیریت می تواند راساً و یا با همکاری کمیته شرایطی نظیر چگونگی ارتقاء مدت توقف تا ارتقاء بعدی و تعداد گروهها در هر بار ارتقاء آزمون مهارت با رعایت مفاد این دستورالعمل و سایر ضوابط و مقررات مربوط تدوین و اجرا نماید .

ماده 12 :

مزد شغل کارگرانی که ارتقاء می یابند مزد شغل گروه مورد ارتقاء است در مورد تعیین میزان مزد سنوات این افراد به ترتیب زیر عمل می گردد .

الف – چنانچه دارای شرایط احراز کامل گروه حدید از نظر تحصیل و تجربه باشند مزد سنوات آنان  همان مزد سنوات قبل از ارتقاء است.

ب – درصورتی‌که به لحاظ کمبود تحصیل بر اساس تبصره ماده 10 مشمول کسر سوابق شوند معادل ریالی سال‌های کسر شده با استفاده از جدول ضمیمه بخشنامه مزد سال مربوط و تغییرات بعدی آن از مزد سنوات آنان کسر می‌گردد.

تبصره 1 : افزایشات  بعدی مزد سنوات کارگرانی که ارتقاء می یابند متناسب با گروه جدید تابع مصوبات شورایعالی کار خواهد بود .

تبصره 2 در هیچ شرایطی ارتقاء نباید موجب کاهش مزد مبنای کارگر (نسبت به مزد قبلی ) شود مگر آنکه این امر کتباً مورد موافقت وی قرار گرفته باشد .

ماده 13 :

تغییر و جابجایی شغلی کارگران با حفظ گروه شغلی در مشاغل هم گروه با رعایت شرایط زیر می تواند انجام گیرد :

الف – تصمیم مدیریت در خصوص تغییر شغل

تأیید کمیته به لحاظ‌داشتن شرایط احراز شغل جدید

توانایی انجام کار در شغل جدید

مزد شغل و مزد سنوات کارگران پس از جابه‌جایی همان مزد شغل و مزد سنوات شغل قبلی خواهد بود.

تبصره 1 : تغییر شغل هر یک از کارگران در صورتیکه منجر به تنزل گروه شغلی گردد موکول به اعلام موافقت کتبی آنان است مزد شغل این قبیل افراد پس از تنزل ،مزد شغل گروه جدید و مزد سنوات آنان همان مزد سنوات قبل از تغییر شغل است کن افزایشات بعدی مزد سنوات متناسب با گروه جدید تابع مصوبات شورایعالی کار خواهد بود .

تبصره 2 : در موارد مربوط به جابجایی کارگران  در مشاغل هم گروه و همچنین در تنزل شغل آنان در صورتی که قبلا سوابقی بابت کمبود تحصیل از این قبیل افراد کسر شده باشد  در شغل جدید دارای شرایط احراز تحصیلی آن شغل باشند استرداد سوابق کسر شده به انان از تاریخ تغییر شغل طبق تبصره 2 ماده 2 این دستورالعمل صورت خواهد گرفت .

تبصره 3 : تنزل گروه شغلی کارگران  به دلایل پزشکی در صورت صدور رای کمسیون پزشکی صندوق تامین اجتماعی دال بر نامتناسب بودن شغل مورد تصدی  و عدم توانایی وی به انجام آن ، در صورت موافقت کتبی فرد ذی ربط امکان پذیر بوده  و در اینصورت مزد وی به طریق مذکور در تبصره 1 در شغلی که با نظر مدیریت و تایید کمیته برای وی تعیین می شود در گروه جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد  و مبلغ کاهش دستمزد ناشی از تنزل گروه نیز جدا از مزد گروه و مزد سنوات می باید به عنوان ما به التفاوت مزد به وی پرداخت شود  ضمناً غرامت متعلقه طبق مقررات صندوق تامین اجتماعی پرداخت می گردد .

توضیح: مشمولین تبصره یک ماده 92 قانون کار تابع حکم تبصره مذکور می باشند .

تبصره 4 : در کارگاههایی که طرح آنها به روش تفکیک پست از شغل تهیه شده یا می شود اتخاذ تصمیم در مورد تغییر پست افراد با توجه به فهرست تخصیصپست به شغل  و در محدوده شغل مورد تصدی از اختیارات مدیریت است .

ماده 14 :

به منظور تقویت انگیزه های شغلی و ارتقاء کمیت و کیفیت کار در بین کارگران و پویایی هر چه بیشتر طرح طبقه بندی مشاغل پس از تاریخ تصویب طرح به ازای هر 4 سال سابقه کار از تاریخ استخدام که مازاد بر شرایط احراز شغل از لحاظ تجربه و کمبود تحصیل باشد یک رتبه در گروه مربوطه به کارگران اعطا می شود .

تبصره 1 : آن بخش از سوابق تجربی که در اجرای ضوابط این دستورالعمل جایگزین کمبود تحصیل در تطبیق کارگران با طرح شده اند در محاسبه سوابق موضوع این ماده منظور نمی شود .

تبصره 2 : عوامل زیر می تواند در احتساب رتبه منظور گردد :

الف – هر سال تحصیل مازاد بر  شرایط احراز معادل یک سال سابقه

ب – هر ده ساعت دوره آموزشی فنی و حرفه‌ای مرتبط با شغل معادل یک ماه سابقه

ج – دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای موضوع ماده 3 این دستورالعمل

د- علاوه بر موارد الف و ب مدیریت با توجه به نحوه عملکرد  یک از افراد و نقشی که در پیشبرد اهداف سازمانی و ارائه مطلوب خدمات و ایفای وظایف شغلی که دارند می‌تواند حداکثر معادل یک سال در هر رتبه  ارفاق  قائل شده و مدت لازم برای اعطای رتبه را به حداقل 3 سال کاهش دهد.

تبصره 3 : در اعطای رتبه تایید کمیته طبقه بندی مشاغل از نظر رعایت تبصره یک و همچنین حصول شرایط مقرر در بندهای الف و ب تبصره 2 این ماده ضروری است .

تبصره 4 : تاخیر در اعطای رتبه هر یک از افراد با پیشنهاد مدیریت و تایید کمیته انضباطی کار کارگاه ، بنا به دلایل انضباطی حد اکثر به مدت یکسال برای هر رتبه امکان پذیر است.

تبصره 5:  مدیریت میتواند با تایید کمیته اصلاحاتی را در ضوابط رتبه بندی انجام و پس از تایید اداره کل به مرحله اجرا درآورد .

ماده 15 :

در صورت تغییر شغل  هر یک از کار کنان ، تعیین رتبه جدید بایستی مجدداً بر اساس  ضوابط ماده 14 یعنی احتساب مجدد سوابق بابت تعیین رتبه پس از کسر شرایط احراز شغل جدید و تعیین رتبه جدید بر اساس ضوابط اعطای رتبه صورت گیرد .

تبصره: درهرحال مزد مبنای کارگر نباید از مزد مبنای قبلی کمتر گردد مگر با رضایت کتبی وی

ماده 16 :

مبلغ هر رتبه از حاصلضرب تفاوت امتیاز هر دو گروه متوالی  در ضریب ریالی جدول مزد بدست می آید و اگر با اعلام افزایشات مزدی از سوی شورایعالی کار ضریب ریالی جدول مزذ به صورت درصدی افزایش یابد ،مبلغ رتبه نیز افزایش خواهد یافت و در هر حال تغییرات مبلغ رتبه همراه با تغییرات ناشی از اعمال مصوبه شورایعالی کار در جدول مزد طرح منعکس می گردد.

بدیهی است مبلغ رتبه‌های مربوط به سال‌های گذشته که قبلاً دریافت داشته‌اند صرفاً با درصد افزایش مزد مندرج در فرمول‌های شورای‌عالی کارافزایش می‌یابد.

تبصره: مبلغ رتبه جزئی از مزد گروه فرد تلقی شده و بخشی از مزد مبنای وی را تشکیل می‌دهد.

ماده 17 :

اجرای  رتبه بندی موضوع مواد 14 و 15 و 16  این دستورالعمل مشروط به موافقت مدیریت در زمان تصویب طرح یا بعد از آن خواهد بود.

بخش چهارم – مزایا

ماده 18 :

نظر به اینکه در تدوین طرح و ارزیابی شناسنامه های شغلی ، عوامل اصلی و فرعی متشکله شغل ملاک عمل بوده و امتیازات  لازم به این عوامل طبق نظام ارزیابی  مشاغل تعلق گرفته است . لذا در اجرای طرح کلیه پرداخت های مستمر که تا قبل از تصویب طرح در ارتباط با شرایط شغلی و به تبع شغل در کارگاه پرداخت می گردیده است مانند حق سرپرستی – حق مقام – سختی کار – مزایای گرد و غبار و نظایر آن همراه مزد کارگران در بودجه اجرای طرح منظور گردیده و به غیر از مزد مبنا ، مزایای دیگری جز آنچه که به ترتیب زیر مقرر می شود قابل پرداخت نخواهد بود .

الف – حق مسکن، حق اولاد، کمک‌های جنسی، ایاب‌وذهاب و انواع پاداش و عیدی و نظایر آن‌ها که طبق ضوابط قانونی مربوطه یا عرف و روال کارگاه پرداخت می‌شود.

ب – حق شیفت – نوبت‌کاری – شب‌کاری – اضافه‌کاری – فوق‌العاده مأموریت و نظایر آن‌ها که با توجه به ضوابط مقرر در قانون کار پرداخت می‌شود.

ج – حق اشعه بر طبق ضوابط قانونی مربوطه

د- سایر مزایایی که ذکری از آنها در این دستورالعمل  نیامده بنا به تشخیص وزارت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تبصره 1 : در مورد کارگاههایی که به روش تفکیک پست از شغل یا تفکیک شرایط کار از شغل طرح تهیه می کنند مزایای سرپرستی قبلی یا سختی کار قبلی حسب مورد در محاسبه جدول مزد لحاظ نشده و در قالب مزایای پست و سختی شرایط کار و با رعایت دستور العمل مربوط محاسبه  می شوند. مزایا جدید پست در هر حال نباید کمتر از مزایای قبلی شود.

تبصره 2: علاوه بر مزایای مذکور در ماده 18 برای مشاغل تخصصی که زمینه آن ها در بازار کار با کمبود مواجه اسن یا مشاغلی که بنا به ماهیت شغل و نوع وظایف و سختی دو صعوبت و یا شرایط نامساعد محیط کار انگیزه و تمایل برای تصدی آنها ضعیف است متناسب با وضعیت شغل و میزان نیاز کارگاه به اینگونه شغلها می توان مزایاییرا با موافقت مدیریت و تصویب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان فوق العاده جذب برقرار و پرداختنمود. میزان این فوق العاده در هر حال نباید بیشتر از مزد شغل مربوطه باشد. لیکن در مورد مشاغل تخصصی یا در سطوح مدیران با ارائه دلائل توجیهی تا 2 برابر مزد شغل گروه مربوطه نیز می توان مورد درخواست و تصویب قرار گیرد.استفاده هر یک از شاغلین از فوق العاده مقرر در این تبصره موکول به داشتن شرایط احراز کامل شغل از نظر تجربه و تحصیل است.( طبق ضوابط حق جذب که پیوست می باشد.)

تبصره 3 :مدیریت می تواند پس از دریافت مجوز حق جذب و یا توام با تقاضای آن، ضوابطی را برای برقراری ، کاهش، قطع یا افزایش آن تا سقف ارقام تعیین شده، تهیه و پس از موافقت کمیته و تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اجرا نماید.

بخش پنجم- موارد مختلف

ماده 19 :

در صورت نیاز به ایجاد مشاغل جدید، اصلاح مشاغل موجود در طرح و یا حذف آنان، اصلاح جدول مزد مراتب توسط کمدیرت به اداره کل اعلام و پس از اخذ مجوز لازم و تایید اصلاحات آن موارد به طرح الحاق خواهد شد.

تبصره 1 : اصلاحات و تغییرات بیش از 20 شغل موضوع این ماده بایستی توسط دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل صورت گرفته و قبلا قرارداد تنظیمی ( طبق فرم تیپ قرارداد های اصلاحی و متمم ) به تایید اداره کل رسیده باشد.

تبصره 2 : انجام تغییرات و اصلاحات موضوع این ماده در صورتیکه در وضعیت شغلی و گروهی کارگران تاثیر نماید رعایت موارد مرتبط در مورد ارتقا و جابجایی شغلی کارگران در هر حال خواهد بود.

ماده 20 :

با اجرای طرح برای هر یک از شاغلین احکام جدید طبق فرم نمونه پیوست ممهور به مهر واحد مربوطه و امضا مقام مسوول با رعایت سایر ضوابط صادر و به آنان تحویل و نسخه ای دیگر در پرونده پرسنلی شاغل ذی ربط درج می شود.

تبصره: عدم صدور حکم موضوع این ماده توسط مدیریت کارگاه درهرحال نمی‌تواند مانع از استحقاق کارگران ذی‌ربط در برخورداری از مزایای متعلقه طبق ضوابط طرح گردد.

ماده 21 :

پس از اجرای طرح، در صورت بروز هر گونه اختلافات ناشی از اجرای طرح با درخواست کتبی ذی نفعف کمیته به موضوع رسیدگی خواهد کرد و در صورت عدم حصول نتیجه در اجرای تبصره 3 ماده 49 قانون کار ، موضوع برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد گردید.

تبصره: درهرحال عدم درخواست رسیدگی از سوی کارگر شاکی از کمیته مانع رسیدگی در هیئت حل اختلاف نمی‌باشد.

 ماده 22 :

واحد هایی که دارای طرح مصوب می باشند کماکان بر اساس دستور العمل اجرایی آن عمل می کنند مگر آنکه اجرای این دستور العمل در جهت منافع کارگران با پیشنهاد مدیریت و کمیته و تایید اداره کل جایگزین دستور العمل قبلی آنان شود.

تبصره: در موقع بازنگری کلی در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل چنانچه در دستورالعمل قبلی شرایط بهتر و یا مزایایی بیش از این دستورالعمل برای کارگران مقرر شده باشد دستورالعمل جدید با رعایت حقوق مکتسبه کارگران تنظیم خواهد گردید. ماده 23 : این دستور العمل در 23 ماده و 45 تبصره تهیه و جایگزین دستور العمل قبلی گردد.