نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی (تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۰۴/ت ۶۲۳۷۳ هـ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۳ هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۲/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۲۵۳۴۹۶ مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت قانون کار تصویب کرد:

نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی

۱- نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی برای ارائه خدمات مندرج در بند (الف) ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۷۳۰۹/ت ۵۹۷۲۹ هـ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۷۳۰۹/ت ۵۹۷۲۹ هـ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ و به‌کارگیری (اشتغال) یک‌ساله و بیشتر در واحد پذیرنده نیروی کار، برابر یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرما، تعیین می‌شود.

میزان سهم پرداختی کارجو، حداکثر سی درصد (۳۰%) حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرما در آن سال می‌باشد.

۲- نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی برای ارائه کلیه خدمات مندرج در جزءهای (۱) تا (۴) بند (ب) ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی یادشده که منجر به اخذ ویزای کار و اشتغال کارجو در کشور نیرو پذیر شود، حداکثر برابر یک‌ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرمای خارجی می‌باشد.

تبصره – در صورت شناسایی و اعلام فرصت شغلی موردنیاز در کشورهای نیرو پذیر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ فعالیت دفاتر کاریابی خارجی برای اعزام نیرو به کشورهای مذکور، حداکثر سی درصد (۳۰%) حقوق پرداختی یا اعلامی ماهانه از سوی کارفرمای خارجی می‌باشد.

۳- نرخ خدمات مرتبط با معرفی مشاغل آزادکاری (فریلنسری) خارج از کشور به کارجویان، برابر پنج درصد (۵%) مبلغ قرارداد کاری می‌باشد.

۴- این تصویب‌نامه تا زمانی که اصلاح نشود ملاک عمل خواهد بود.

محمد مخبر – معاون اول رئیس‌جمهور